Propuestas para acabar con las contrataciones “a dedo”

Compromís aprueba este mes una moción que busca un modelo abierto y corresponsable de la empresa municipal PYCSA con el objetivo de prestar una contratación accesible y transparente, asegurando una gestión eficiente de los servicios. Una propuesta que se presentó en el mes de noviembre al resto de la corporación con el fin de poner en común los acuerdos y trabajar conjuntamente en la mejora de la gestión de la entidad, cita a la que no acudieron los concejales socialistas ni los de EU. Continua llegint

Compromís posa en dubte els beneficis de PYCSA i proposa alternatives per garantir la seua viabilitat

Per qüestió de responsabilitat i transparència, i per tal de reafirmar el nostre compromís cap a la bona gestió i optimització dels recursos públics, tenim l’obligació de remarcar alguns fets que ens han emportat a elaborar aquest comunicat.

Contextualització

Des de molt abans de la nostra arribada a l’actual equip de Govern, és ben conegut que PYCSA es trobava en una situació molt delicada. De fet en els últims 6 anys, les pèrdues han suposat vora 1.500.000 €, pèrdues que han suposat per conseqüència una descapitalització de la empresa.

La inactivitat i la falta d’un projecte per a l’empresa pública, sumat a la falta de responsabilitat dels gestors públics anteriors, havien convertit PYCSA en una nau a la deriva, sobredimensionada, i condemnada a desaparèixer.

Tot i així, la nostra aposta sempre s’ha mantingut sota el fil de la serenitat i la responsabilitat, i per aquesta raó si volíem assegurar l’existència d’una empresa pública que donava serveis tan necessaris (com el Servei d’Atenció a Domicili o a la Dependència entre altres), calia repensar-la des del punt de vista dels seus objectius, i també readaptar les seues dimensions a les necessitats reals actuals.

És per tant que la voluntat del nostre grup sempre ha sigut apostar pel bon funcionament i rendiment de PYCSA, a través de la bona gestió i optimització dels recursos públics, raó per la qual calia reorientar l’activitat de l’empresa cap a la gestió de serveis públics, deixant enrere la principal font d’ingressos tradicional: com era la construcció y gestió urbanística; que la feia dependre del cicle econòmic i, per tant, l’abocava inevitablement a la insostenibilitat econòmica.

La relació directa dels comptes de l’empresa pública amb el pressupost municipal, fa que este també siga un tema que du cua, trobant-nos nosaltres com a factors directament implicats des de la Regidoria d’Hisenda. I és que la dificultat i l’impedient a l’hora d’elaborar els pressupostos municipals es deu a què no s’ha aprovat encara el de PYCSA, quan deurien haver-se presentat i aprovat el 15 d’octubre.

El pressupost de l’empresa municipal s’ha elaborat de manera unilateral i sense consultar l’òrgan decisiu ni a la resta de consellers, i a més a més, no ha contemplat les decisions d’ajustament per a la millora de l’empresa que es van aprovar a l’any 2016, decisions que sí caminaven cap a la viabilitat de la empresa. Un acord que, lluny de l’immobilisme dels anteriors alcaldes, ha pres mesures valentes que ens permetria donar-li un futur a la nostra societat pública, convertint-la en una gran prestadora de serveis municipals. Un acord decisiu sense el que no podem donar el nostre vist-i-plau als pressupostos. Sense els pressupostos de PYCSA, no hi ha pressupost municipal.

D’altra banda, l’experiència i el treball diari ens ha fet veure que les previsions de pèrdues i despeses i les diferents estimacions per part de l’empresa, no han sigut les esperades.

L’encomanament de serveis no ha sigut garantia de viabilitat, ja que aquesta opció està posada en dubte via judicial. Per tant, no incloent les mesures pertinents i responsables, el pla de viabilitat no ha sigut aprovat a dia de hui.

Ja en gener Compromís es va veure obligat a instar públicament a l’alcalde a que es centrara i treballara per traure l’empresa endavant amb diàleg, transparència i lideratge. Acó no ha passat.

Amb aquesta situació, des de Compromís portem mesos denunciant públicament la situació de l’empresa municipal, raó per la qual ens lamentem molt que a dia de hui, només s’ha convocat un únic Consell de PYCSA des del mes de juliol, després de mesos i mesos demanant una reunió del Consell d’Administració.

Tot i les nostres persistents i urgents demandes de convocatòria cap al president per escrit i oralment, finalment ve a convocar una el 9 de febrer, en la qual el pressupost presentat nomes va tindre el suport del PSPV, i el vot del regidor no adscrit de Nacho Gisbert. La resta de grups ens vam abstindre o vam votar en contra.

Però no només ens trobem davant un òrgan paralitzat sinó que encara no s’han substituït els dos consellers de Decido d’una banda i d’altra el regidor no adscrit pel de Ciudadanos. No obstant això, després de més d’un any sense prendre acords pel motiu darrerament mencionat, com diu la dita popular la faena del dimoni, fer i desfer, sembla que el seu president el que voldria és tancar l’empresa.

La voluntat del grup municipal Compromís és sempre la de salvar la precària i alertant situació de l’empresa ,i mantenir i potenciar serveis de gran interès i rendibilitat social.

Problemàtica del pressupost PYCSA

Nos gustaría empezar recalcando la idea de que cuando hablamos de 1.500.000 € de pérdidas, estamos hablando de 1.500.000 € del dinero de todos los santjoaners i santjoaneres. Dinero que se podría haber destinado a mejora de los servicios municipales, a construir la piscina cubierta o un nuevo estadio en el Polideportivo. Podríamos haberlo utilizado para habilitar un espacio para la juventud o para las sociedades musicales y culturales de Sant Joan. E Incluso para mejorar las infraestructuras de calles y viales que se encuentran en mal estado. Pero la situación es muy distinta.

Los ingresos de PYCSA han sido inferiores a los gastos de personal y sus gastos corrientes estaban muy por encima de sus actividades, como se reconoce en todos los informes que se han elaborado sobre la mercantil durante estos años. No hace falta recordar que en junio de 2015 PYCSA contaba con seis personas para una actividad nula (ya que el SAD funciona con su coordinador y sus empleadas). Además, había un despacho mercantil de asesoramiento y una asesoría laboral y contable.

Todo esto con unas pérdidas anuales nunca inferiores a 100.000 € y con años de 200.000€. Los únicos ingresos provenían de la encomienda de gestión de SAD y de la explotación de bienes (alquiler de garajes y locales comerciales y la venta de energía eléctrica de unas placas solares instaladas en edificios públicos).

Cuando asumimos nuestras responsabilidades de gobierno decidimos cambiar la razón de ser de la sociedad, de empresa fundamentalmente urbanística a empresa prestadora de servicios a la comunidad. Por tanto, consideramos (y estoy hablando de todo el equipo de gobierno) que, por un lado, teníamos que aumentar los ingresos y, por otro, reducir los gastos.

El aumento de los ingresos por parte del ayuntamiento se sustanció en la encomienda de servicios de limpieza y vivienda social. Pero en la disminución de los gastos ha sido donde más problemas hemos encontrado.

La reducción de gastos de personal ha sido la más dura: se tuvo que prescindir de la mitad del personal directivo y administrativo. Además, con el consenso de casi todos los grupos municipales, se aprobaron medidas de reducción de gastos corrientes, y una mayor disminución de gastos de personal. Quiero recordar que el ejercicio que se tomaron dichas medidas tan duras la mercantil tuvo unas pérdidas de casi 190.000 €

Y aquí es donde hemos tenido las dificultades mayores. Tanto los directivos como los empleados se han negado a pactar cualquier tipo de reducción de salario y el presidente de la mercantil, el alcalde sr. Albero, no ha querido o no ha sabido hacer efectiva la decisión del Consejo de Administración.

Esto nos ha llevado a que los resultados del ejercicio 2016, el primero en que nuestro equipo de gobierno es completamente responsable, tenga unos 115.000 € de pérdidas. A pesar de elevar la cifra de negocio un 50% y reducir los gastos de explotación un veinte por ciento. Pero, ¿por qué? Porque no hemos reducido los gastos del personal directivo y administrativo, incumpliendo de esta forma todos los acuerdos del Consejo de Administración.

Precisamente esta semana, se nos presenta un presupuesto para el ejercicio 2017 con unos beneficios que no llegan a 10.000€, cuando la cifra de negocio ha aumentado otro 50%, y… ¿sólo se dan estos beneficios? Unos beneficios tan pequeños pueden convertirse en pérdidas con cualquier gasto extraordinario que suceda. Y muy diferentes a los 40.000€ de beneficios que aseguraba del plan que la gerencia presentó para intentar convencernos de la innecesaridad de realizar más reducciones de gastos

Nos encontramos, por tanto, ante un presupuesto con muy poca fiabilidad. Recordemos que para el ejercicio 2016 se aprobó un presupuesto con una estimación en pérdidas de algo más de 40.000 euros y al final han acabado siendo de 115.000 € (una diferencia de 75.000 €).

Si a esto le sumamos que no se nos ha permitido participar en la elaboración del presupuesto de PYCSA, nos vemos en una situación en la que no podemos suscribirlo.

Por otro lado, no tenemos la seguridad de mantener la cifra de negocio debido a que, como ustedes saben, la Subdelegación del Gobierno ha denunciado la encomienda de limpieza de edificios públicos. Evidentemente, nosotros impulsamos esta decisión porque estamos convencidos que la sociedad debe prestar todos estos servicios a los ciudadanos.

Pero es posible que, si hay una sentencia en contra, PYCSA tenga que dejar de ejercer dicha función.

Pressupostos municipals

La aprobación de los presupuestos de la entidad es muy importante, porque sin él no se puede aprobar el presupuesto municipal de 2017.

A estas alturas del año es necesario acogerse a las subvenciones de la Diputación y la Generalitat, y para eso es necesario tener claras nuestras posibilidades presupuestarias.

La mayoría de las inversiones están consensuadas por parte de los grupos políticos desde al año pasado con la aprobación de los planes de cooperación municipal de la Diputación y los presupuestos participativos, así como algunas necesidades urgentes de índole material.

Los gastos corrientes son fijos e inamovibles en su gran mayoría. Realmente, casi el 95% del presupuesto de gastos es constante: gastos de personal, contratas de prestación de servicios, servicios de mantenimiento y suministros, compromisos de gastos con los ciudadanos.

Por otro lado, el presupuesto tiene varias limitaciones legales que es necesario saber y que tenemos que cumplir:

a) Nuestros ingresos. Los técnicos municipales han estimado los ingresos según las expectativas económicas y la tendencia de los últimos años, y de ahí no nos podemos pasar. Es evidente.

b) El techo y el límite de gasto, que marca el Estado, y la norma de la estabilidad presupuestaria. Según lo que han calculado los técnicos municipales, hay un máximo de dinero que podemos gastarnos y, además, hay que hacerlo de una forma determinada para cumplir estas obligaciones legales.

c) El resultado del ejercicio 2016. Como ustedes saben, hemos tenido que acabar la ejecución de la reparcelación la urbanización de La Font. Una inversión de más de 6.000.000 € en un presupuesto de 20.000.000 €.

El resultado de la liquidación del ejercicio ha sido el esperado: incumplimiento de la regla del gasto y de la estabilidad presupuestaria. Pero, solo hemos incumplido en una cantidad similar a la inversión de urbanización. Es decir, sin la inversión aprobada por el PP en el año 2015, el resultado del ejercicio hubiese sido prácticamente neutro, ya que el resto de los gastos se mantienen dentro de lo presupuestado.

Pero este incumplimiento nos obliga a la aprobación de un plan económico a dos años, que es lo que marca la Ley. Este plan no es muy complicado, simplemente nos obliga a informar al Ministerio de la aprobación y liquidación de dos presupuestos seguidos cumpliendo la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria. Es decir, ser muy disciplinados en cuanto al gasto a lo largo de los dos años.

Por último, si no se aprueba este presupuesto no podremos iniciar las grandes inversiones planeadas como la rehabilitación de la Torre Ansaldo, del gimnasio del Polideportivo o poner en marcha las inversiones reflejadas en los presupuestos participativos. Es por ello que la aprobación de presupuesto municipal es absolutamente necesaria y prioritaria.

Por tanto, hacemos una llamada a la responsabilidad, a la moderación, al consenso y la capacidad de negociación de todos los grupos políticos para llegar a un acuerdo que, cumpliendo las condiciones que nos obliga la Ley, sea satisfactorio para todos.

Proposta

Després que els meus companys hagen explicat tota la problemàtica, des de Compromís volem deixar clar que si apostem per este govern és per la seua vocació de transformació del municipi, incloses les transformacions social, cultural, econòmica i la institucional.

No podem reproduir les mateixes dinàmiques i actituds que els anteriors governants. La nostra tasca és, per tant, resoldre els problemes més importants del municipi i no crear-ne de nous.

Compromís, com a força activa en la transformació de Sant Joan i que aposta per la regeneració de les institucions, i després de tants mesos de paràlisi, opacitat i inoperància, ens veiem obligats a plantejar públicament alternatives que ens permeten avançar cap a una empresa de capital públic més transparent, eficient i de futur.

Donada la dinàmica actual de funcionament (o disfuncionament) dels òrgans de l’empresa i donada la falta de capacitat per liderar cap proposta del senyor Albero, demanem públicament que en la propera reunió de PyCSA es trie un conseller delegat que compense les incapacitats del president i que faça complir els acords signats pels òrgans legitimats de l’empresa; acords bloquejats i incomplits durant més d’un any que tampoc han trobat alternativa amb l’actual presidència.

A esta persona li demanarem que respecte les competències dels òrgans de l’empresa, aposte decididament per la transparència cap a dins i cap a fora (recordar diners de PYCSA són diners de tots – el ciutadà té dret a saber quina és la gestió que s’està fent de la seua empresa) i dote d’un protocol de contractació a PYCSA per què tots tinguem clar quin és el procediment i els criteris de contractació i es puga garantir que qualsevol veí i veïna puga optar a ofertes d’ocupació de l’empresa.

Cal remarcar que el senyor Alcalde Jaime Albero està incomplint sistemàticament els seus deures com a President de l’empresa. El exemple més evident el trobem a l’article 21 dels Estatuts, que diu que el president ha de “Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos adoptados en Junta General y Consejo de Administración” (cosa que ja ha quedat justificada amb l’exposició dels fets i també remarcada la seua gravetat).

A més, els diners amb els quals es gestiona PYCSA són diners públics i amb la dinàmica actual ja n’hem perdut més d’1 milió i mig d’euros pel camí. Cal responsabilitat, però també determinació i lideratge per donar eixida a esta situació i que les coses funcionen.

Des de Compromís no ens resignem, doncs treballem i treballarem sempre per una empresa municipal que oblide els seus orígens per reconvertir-se en una empresa útil per als santjoaners i santjoaneres; una empresa transparent, propera al ciutadà, eficient, professional i una font de riquesa per al nostre poble.

El nostre grup municipal anima a Albero a centrar-se

No deixa de sorprendre’ns l’actitud que ha pres l’alcalde de Sant Joan davant la nostra sol·licitud pública de convocar una reunió de PYCSA, després de mesos i mesos de peticions ignorades. Així i tot, davant la seua falta de diligència, ha intentat posar el focus en el nostre portaveu, Llorenç Román.

En primer lloc, ens alegra que Albero haja reaccionat tan ràpidament davant la nostra petició i haja aprofitat per a presentar els pressupostos de l’empresa pública, cosa que demostra la facilitat de complir amb les seues obligacions. Però no deixa de ser contradictori que es faça amb l’excusa que el regidor d’Hisenda presente els seus, quan els pressupostos municipals no poden aprovar-se sense tenir primer els de PYCSA.

Els pressupostos de l’entitat havien d’haver sigut aprovats pel Consell el 15 d’octubre, però ha sigut ara quan per fi els ha presentat, provocant així un retard que ha generat que els municipals estiguen encara sense aprovar. Però lluny de tenir un paper concorde davant esta situació, sembla que és preferible dedicar-se a tirar pilotes fóra i eludir responsabilitats.

No fa falta recordar qui porta demanant que es reunisca el Consell de PYCSA per tractar este tipus de qüestions i qui fa mesos que està esquivant-nos. Compromís sempre ha mostrat interés per sortir de la paràlisi en la qual estava sumida PYCSA i denunciar l’incompliment sistemàtic dels acords del Consell a causa de l’abandonament i desinterés del seu president, Jaime Albero, a qui li sembla més convenient desviar l’atenció que responsabilitzar-se de les seues funcions.

El cúmul d’ocurrències continuades al que estem acostumats no ens està portant a bon port, perquè protagonitzar titulars no canvia la realitat. En 2016, Jaime afirmava que l’empresa anava a tenir pèrdues mínimes. Ara fins i tot assegura que l’empresa municipal preveu beneficis en 2017 quan coneix de sobra que les pèrdues ascendeixen a més de 128.000€, segons les dades presentades esta setmana i que posen en dubte les seues afirmacions.

Llorenç Román ja havia informat d’estes previsions posant en evidència la necessitat d’actuar per a frenar la situació. No obstant això, el nostre alcalde ha preferit obrir la veda a confrontacions en comptes d’assumir responsabilitats. Per la nostra banda, veiem més urgent dedicar esforços a prendre mesures respecte dels responsables i el funcionament de l’empresa municipal per assegurar la seua supervivència.

Centrem-nos.

Compromís exigeix una reunió per millorar la gestió de PYCSA 

La formació critica que el Consell d’Administració de l’empresa municipal porta sense reunir-se més de 7 mesos.

Després de l’última Junta General del mes de juny on es va tractar l’aprovació dels comptes anuals de l’entitat, els integrants del Consell de PYCSA no s’han tornat a seure per fer un seguiment i avaluació de la seua gestió, encara que molts han sigut els motius i vàries les vegades que Compromís ha manifestat la necessitat.

Els canvis significatius acordats a la primavera del 2016 per l’òrgan de PYCSA i que assegurava la seua viabilitat no s’han executat totalment ni per part de la gerència ni per part del seu màxim responsable, Jaime Albero. A més, dos dels seus delegats han deixat de ser-ho i encara no s’ha convocat als membres del Consell per a substituir-los.

És per això que des del grup municipal Compromís hem demanat en repetides ocasions la convocatòria de reunions per a fer un seguiment ordinari dels serveis que s’havien posat en marxa, així com una avaluació per detectar possibles deficiències en les prestacions i en la situació laboral dels treballadors i les treballadores, però totes les peticions han sigut ignorades.

Llorenç Román, portaveu de la formació i vocal del Consell, destaca que ‘Compromís sempre ha fet un esforç en aportar mesures i propostes per aconseguir fer viable l’entitat pública i dotar-la de vida econòmica. Hem fet un treball de diàleg en busca de consens amb la resta de delegats per millorar el seu funcionament, però a la vista de la passivitat dels seus responsables i de les previsions econòmiques de PYCSA del 2016, cal demanar responsabilitats’. Compromís sempre ha apostat per l’empresa pública i els seus treballadors, inclús quan la seua supervivència estava en dubte.

El Pla de Viabilitat que es va aprovar tenia com a objectiu fer una reducció de despeses i un increment dels ingressos per evitar pèrdues. S’ha intentat resoldre el bloqueig de totes les maneres possibles, però la falta d’interés dels responsables s’ha convertit en un gran problema i la situació actual arriba a ser desastrosa, obligant-nos a fer públic la paràlisi de l’empresa.

‘El canvi de forces a PYCSA hauria d’haver significat una gestió més transparent, participativa i responsable, però veiem encara dinàmiques molt perjudicials que no garanteixen la bona gestió dels recursos públics’, conclou Llorenç Román.

PyCSA, una aposta de futur

A l’arribada de l’actual equip de Govern, Personas y Ciudad SA es trobava en una situació molt deli. Des de l’any 2010 fins el 2015 l’empresa ha tingut pèrdues de vora 750.000 euros (una mitja de 150.000€/any i uns diners que al cap i a la fi són de tots els santjoaners i les santjoaneres). La inactivitat i la falta d’un projecte per a l’empresa propietat de l’Ajuntament, sumat a la falta de responsabilitat dels gestors públics anteriors, havien convertit PyCSA en una nau a la deriva, sobredimensionada i condemnada a desaparèixer. Concretament, i a pesar de les pèrdues constants, a dia 1 de juliol de 2015 hi havia un gerent, un director contable, un assessor legal, tres administratius, un consultor legal extern i una gestoria fiscal i laboral, també externa.

És per això que, si volíem assegurar l’existència d’una empresa pública que donava serveis tan necessaris com el Servei d’Atenció a Domicili, calia repensar-la des del punt de vista dels seus objectius i també readaptar les seues dimensions a les necessitats reals actuals.

La primera mesura que va prendre este equip de govern va ser la de reorientar l’activitat de l’empresa cap a la gestió de serveis públics, deixant enrere la principal font d’ingressos tradicional de PyCSA: la construcció y gestió urbanística; que la feia dependre del cicle econòmic i, per tant, l’abocava inevitablement a la insostenibilitat econòmica.

PYCSA

El segon pas ha sigut més dur, però necessari per tal de salvar l’empresa i mantenir i potenciar serveis de gran interès i rendibilitat social. L’ajust consistia en una reducció de despeses externes, salaris i dedicació dels treballadors. Este ajust ha sigut, a més, una decisió consensuada políticament (Compromís, Esquerra Unida, Decido i independents), que va tindre el recolzament de Ciudadanos en el Consell de la societat.

Un acord que complix amb un dels compromisos del pacte de governabilitat. Un acord que, lluny de l’immobilisme dels anteriors alcaldes, ha pres mesures valentes que ens permetrà donar-li un futur a la nostra societat pública, convertint-la en una gran prestadora de serveis municipals. Oblidem-nos de l’activitat urbanística com a motor econòmic municipal i dediquem el nostre esforç a aconseguir que aquesta empresa, dirigida i gestionada per grans professionals, es dedique a fer petites coses que milloren la vida dels santjoaners.

Prompte, un servei d’habitatge social i mediació hipotecaria que, encomanat pel ajuntament i gestionat per Pycsa, buscarà habitatges lliures per a llogar-los a preus inferiors al mercat i ofertarà un servei de mediació hipotecària i ajuda als desnonats, entre altres activitats.

També volem encomanar-li la prestació de serveis privatitzats, com es la neteja dels locals municipals (que en l’actualitat té moltes deficiències), els serveis de parcs i jardins, serveis de publicitat i propaganda, activitats de serveis festers, etc. Aquestes activitats poden suposar un gran estalvi econòmic per a l’ajuntament i una millora per als ciutadans de Sant Joan, sempre i quan es gestionen correctament. Aconseguir-ho és la nostra tasca.