Autopista AP7
Autopista AP7

Al ple ordinari de maig vam presentar una moció per demanar que s’allibere l’AP7, amb els següents arguments:

El passat 9 d’abril, el Ple de les Corts Valencianes ha aprovat una proposició no de llei per donar suport a la posició del Ministeri de Foment de no prorrogar el 2019 la concessió de l’autopista AP-7 entre Tarragona i Alacant, manifestada pel Secretari General del Ministeri de Foment arran d’una visita realitzada pels grups municipals de l’Ajuntament d’Oliva.

Tanmateix, Isabel Bonig, Consellera d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient, apuntà, tot seguit, la possibilitat que s’establira alguna mena de cànon pel seu ús a partir de la finalització de la concessió.

Algunes poblacions han de pagar un alt preu per la construcció d’infraestructures, Sant Joan amb la construcció de l’AP7 va patir un greu impacte sobre el seu territori que ha limitat el seu desenvolupament, a més d’afectar a béns públics i privats de forma greu. A més, l’AP-7 potser haja estat un dels símbols més evidents de la discriminació de l’estat espanyol envers el poble valencià, condemnat a pagar i callar durant cinquanta anys per desplaçar-se, mentre altres comunitats autònomes han gaudit d’autovies gratuïtes. Recentment, a més, es parla de la possibilitat de rescatar-ne algunes (sobretot les radials de Madrid) clarament deficitàries.

La seua existència, que s’ha perllongat gràcies a les tres pròrrogues realitzades a la concessionària per governs d’UCD (1982), PSOE (1986) i PP (1997), ha suposat una càrrega econòmica per a la ciutadania valenciana i una mena d’impost encobert per a les nostres empreses, com han demostrat nombrosos estudis.

L’anunci de la fi de la concessió l’any 2019 és una bona notícia. Però insuficient.

Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal de Compromís presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els següents:

PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant insta el Consell de la Generalitat Valenciana a garantir que el sistema de peatge actual no serà substituït per cap altre, de manera que l’AP7 esdevinga absolutament gratuïta a la fi de l’actual concessió.

SEGON.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana al Ministeri de Foment que, abans que altres autopistes anunciades, rescate de manera immediata els trams de l’AP7 que poden actuar de ronda de circumval·lació allí on no hi cap construïda, alleugerint així de trànsit els nombrosos municipis valencians que el pateixen i augmentant el benestar i la seguretat dels seus habitants, al mateix temps que faria innecessari la ampliació de l’autovia A70 que afecten de manera tan directa al nostre municipi, per la qual cosa demanem la supressió de les noves afeccions.

TERCER.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana al Ministeri de Foment que estudie les mesures adequades per minorar el perjudici que provoca el pagament del peatge a persones i  empreses que utilitzen habitualment esta infraestructura mentre siga efectiu el peatge.

QUART.- Que la cobert de l’autovia no continue suposant un devastador impacte paisatgístic i sobre les possibilitats de desenvolupament del nostre municipi i, d’igual manera que s’han realitzat operacions de “maquillatge” en períodes electorals, s’arribe a acords amb el Ministeri de Foment per la seua completa adequació.

CINQUÈ.- Donar compte dels presents acords a la Mesa de les Corts Valencianes i els seus grups parlamentaris, la Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment del Govern d’Espanya.