Bono Or
Bono Or

Com el 29 de gener es va aprobar l’Ordenança que regula la concessió de la Targeta Bono Or i, segons ens ha informat el mateix Ajuntament, pocs usuaris s’han assabentat de la necessitat d’adaptar-se a la nova normativa, demanem l’ampliació del termini de vigència de l’anterior targeta Bono Or, doncs el 23 de maig deixaran de funcionar les no expedides conforme la nova regulació.
Des de Compromís per Sant Joan, demanem als santjoaners i santjoaneres que informen els seus familiars i amics que puguen estar en esta situació, ja que l’Ajuntament no ha procurat la comunicació personal del canvi a realitzar.

Moltes gràcies.
________________________________________________________________
Com el 29 de enero se aprobó la Ordenanza que regula la concesión de la Tarjeta Bono Oro y, según nos ha informado el mismo Ayuntamiento, pocos usuarios se han enterado de la necesidad de adaptarse a la nueva normativa, pedimos la ampliación del plazo de vigencia de la anterior tarjeta Bono Oro, pues el 23 de mayo dejarán de funcionar las no expedidas conforme la nueva regulación.
Desde Compromís per Sant Joan, pedimos a los sanjuaneros y sanjuaneras que informen a sus familiares y amigos que puedan hallarse en esta situación, ya que el Ayuntamiento no ha procurado la comunicación personal del cambio a realizar.

Muchas gracias.