Compromís posa en dubte els beneficis de PYCSA i proposa alternatives per garantir la seua viabilitat

Per qüestió de responsabilitat i transparència, i per tal de reafirmar el nostre compromís cap a la bona gestió i optimització dels recursos públics, tenim l’obligació de remarcar alguns fets que ens han emportat a elaborar aquest comunicat.

Contextualització

Des de molt abans de la nostra arribada a l’actual equip de Govern, és ben conegut que PYCSA es trobava en una situació molt delicada. De fet en els últims 6 anys, les pèrdues han suposat vora 1.500.000 €, pèrdues que han suposat per conseqüència una descapitalització de la empresa.

La inactivitat i la falta d’un projecte per a l’empresa pública, sumat a la falta de responsabilitat dels gestors públics anteriors, havien convertit PYCSA en una nau a la deriva, sobredimensionada, i condemnada a desaparèixer.

Tot i així, la nostra aposta sempre s’ha mantingut sota el fil de la serenitat i la responsabilitat, i per aquesta raó si volíem assegurar l’existència d’una empresa pública que donava serveis tan necessaris (com el Servei d’Atenció a Domicili o a la Dependència entre altres), calia repensar-la des del punt de vista dels seus objectius, i també readaptar les seues dimensions a les necessitats reals actuals.

És per tant que la voluntat del nostre grup sempre ha sigut apostar pel bon funcionament i rendiment de PYCSA, a través de la bona gestió i optimització dels recursos públics, raó per la qual calia reorientar l’activitat de l’empresa cap a la gestió de serveis públics, deixant enrere la principal font d’ingressos tradicional: com era la construcció y gestió urbanística; que la feia dependre del cicle econòmic i, per tant, l’abocava inevitablement a la insostenibilitat econòmica.

La relació directa dels comptes de l’empresa pública amb el pressupost municipal, fa que este també siga un tema que du cua, trobant-nos nosaltres com a factors directament implicats des de la Regidoria d’Hisenda. I és que la dificultat i l’impedient a l’hora d’elaborar els pressupostos municipals es deu a què no s’ha aprovat encara el de PYCSA, quan deurien haver-se presentat i aprovat el 15 d’octubre.

El pressupost de l’empresa municipal s’ha elaborat de manera unilateral i sense consultar l’òrgan decisiu ni a la resta de consellers, i a més a més, no ha contemplat les decisions d’ajustament per a la millora de l’empresa que es van aprovar a l’any 2016, decisions que sí caminaven cap a la viabilitat de la empresa. Un acord que, lluny de l’immobilisme dels anteriors alcaldes, ha pres mesures valentes que ens permetria donar-li un futur a la nostra societat pública, convertint-la en una gran prestadora de serveis municipals. Un acord decisiu sense el que no podem donar el nostre vist-i-plau als pressupostos. Sense els pressupostos de PYCSA, no hi ha pressupost municipal.

D’altra banda, l’experiència i el treball diari ens ha fet veure que les previsions de pèrdues i despeses i les diferents estimacions per part de l’empresa, no han sigut les esperades.

L’encomanament de serveis no ha sigut garantia de viabilitat, ja que aquesta opció està posada en dubte via judicial. Per tant, no incloent les mesures pertinents i responsables, el pla de viabilitat no ha sigut aprovat a dia de hui.

Ja en gener Compromís es va veure obligat a instar públicament a l’alcalde a que es centrara i treballara per traure l’empresa endavant amb diàleg, transparència i lideratge. Acó no ha passat.

Amb aquesta situació, des de Compromís portem mesos denunciant públicament la situació de l’empresa municipal, raó per la qual ens lamentem molt que a dia de hui, només s’ha convocat un únic Consell de PYCSA des del mes de juliol, després de mesos i mesos demanant una reunió del Consell d’Administració.

Tot i les nostres persistents i urgents demandes de convocatòria cap al president per escrit i oralment, finalment ve a convocar una el 9 de febrer, en la qual el pressupost presentat nomes va tindre el suport del PSPV, i el vot del regidor no adscrit de Nacho Gisbert. La resta de grups ens vam abstindre o vam votar en contra.

Però no només ens trobem davant un òrgan paralitzat sinó que encara no s’han substituït els dos consellers de Decido d’una banda i d’altra el regidor no adscrit pel de Ciudadanos. No obstant això, després de més d’un any sense prendre acords pel motiu darrerament mencionat, com diu la dita popular la faena del dimoni, fer i desfer, sembla que el seu president el que voldria és tancar l’empresa.

La voluntat del grup municipal Compromís és sempre la de salvar la precària i alertant situació de l’empresa ,i mantenir i potenciar serveis de gran interès i rendibilitat social.

Problemàtica del pressupost PYCSA

Nos gustaría empezar recalcando la idea de que cuando hablamos de 1.500.000 € de pérdidas, estamos hablando de 1.500.000 € del dinero de todos los santjoaners i santjoaneres. Dinero que se podría haber destinado a mejora de los servicios municipales, a construir la piscina cubierta o un nuevo estadio en el Polideportivo. Podríamos haberlo utilizado para habilitar un espacio para la juventud o para las sociedades musicales y culturales de Sant Joan. E Incluso para mejorar las infraestructuras de calles y viales que se encuentran en mal estado. Pero la situación es muy distinta.

Los ingresos de PYCSA han sido inferiores a los gastos de personal y sus gastos corrientes estaban muy por encima de sus actividades, como se reconoce en todos los informes que se han elaborado sobre la mercantil durante estos años. No hace falta recordar que en junio de 2015 PYCSA contaba con seis personas para una actividad nula (ya que el SAD funciona con su coordinador y sus empleadas). Además, había un despacho mercantil de asesoramiento y una asesoría laboral y contable.

Todo esto con unas pérdidas anuales nunca inferiores a 100.000 € y con años de 200.000€. Los únicos ingresos provenían de la encomienda de gestión de SAD y de la explotación de bienes (alquiler de garajes y locales comerciales y la venta de energía eléctrica de unas placas solares instaladas en edificios públicos).

Cuando asumimos nuestras responsabilidades de gobierno decidimos cambiar la razón de ser de la sociedad, de empresa fundamentalmente urbanística a empresa prestadora de servicios a la comunidad. Por tanto, consideramos (y estoy hablando de todo el equipo de gobierno) que, por un lado, teníamos que aumentar los ingresos y, por otro, reducir los gastos.

El aumento de los ingresos por parte del ayuntamiento se sustanció en la encomienda de servicios de limpieza y vivienda social. Pero en la disminución de los gastos ha sido donde más problemas hemos encontrado.

La reducción de gastos de personal ha sido la más dura: se tuvo que prescindir de la mitad del personal directivo y administrativo. Además, con el consenso de casi todos los grupos municipales, se aprobaron medidas de reducción de gastos corrientes, y una mayor disminución de gastos de personal. Quiero recordar que el ejercicio que se tomaron dichas medidas tan duras la mercantil tuvo unas pérdidas de casi 190.000 €

Y aquí es donde hemos tenido las dificultades mayores. Tanto los directivos como los empleados se han negado a pactar cualquier tipo de reducción de salario y el presidente de la mercantil, el alcalde sr. Albero, no ha querido o no ha sabido hacer efectiva la decisión del Consejo de Administración.

Esto nos ha llevado a que los resultados del ejercicio 2016, el primero en que nuestro equipo de gobierno es completamente responsable, tenga unos 115.000 € de pérdidas. A pesar de elevar la cifra de negocio un 50% y reducir los gastos de explotación un veinte por ciento. Pero, ¿por qué? Porque no hemos reducido los gastos del personal directivo y administrativo, incumpliendo de esta forma todos los acuerdos del Consejo de Administración.

Precisamente esta semana, se nos presenta un presupuesto para el ejercicio 2017 con unos beneficios que no llegan a 10.000€, cuando la cifra de negocio ha aumentado otro 50%, y… ¿sólo se dan estos beneficios? Unos beneficios tan pequeños pueden convertirse en pérdidas con cualquier gasto extraordinario que suceda. Y muy diferentes a los 40.000€ de beneficios que aseguraba del plan que la gerencia presentó para intentar convencernos de la innecesaridad de realizar más reducciones de gastos

Nos encontramos, por tanto, ante un presupuesto con muy poca fiabilidad. Recordemos que para el ejercicio 2016 se aprobó un presupuesto con una estimación en pérdidas de algo más de 40.000 euros y al final han acabado siendo de 115.000 € (una diferencia de 75.000 €).

Si a esto le sumamos que no se nos ha permitido participar en la elaboración del presupuesto de PYCSA, nos vemos en una situación en la que no podemos suscribirlo.

Por otro lado, no tenemos la seguridad de mantener la cifra de negocio debido a que, como ustedes saben, la Subdelegación del Gobierno ha denunciado la encomienda de limpieza de edificios públicos. Evidentemente, nosotros impulsamos esta decisión porque estamos convencidos que la sociedad debe prestar todos estos servicios a los ciudadanos.

Pero es posible que, si hay una sentencia en contra, PYCSA tenga que dejar de ejercer dicha función.

Pressupostos municipals

La aprobación de los presupuestos de la entidad es muy importante, porque sin él no se puede aprobar el presupuesto municipal de 2017.

A estas alturas del año es necesario acogerse a las subvenciones de la Diputación y la Generalitat, y para eso es necesario tener claras nuestras posibilidades presupuestarias.

La mayoría de las inversiones están consensuadas por parte de los grupos políticos desde al año pasado con la aprobación de los planes de cooperación municipal de la Diputación y los presupuestos participativos, así como algunas necesidades urgentes de índole material.

Los gastos corrientes son fijos e inamovibles en su gran mayoría. Realmente, casi el 95% del presupuesto de gastos es constante: gastos de personal, contratas de prestación de servicios, servicios de mantenimiento y suministros, compromisos de gastos con los ciudadanos.

Por otro lado, el presupuesto tiene varias limitaciones legales que es necesario saber y que tenemos que cumplir:

a) Nuestros ingresos. Los técnicos municipales han estimado los ingresos según las expectativas económicas y la tendencia de los últimos años, y de ahí no nos podemos pasar. Es evidente.

b) El techo y el límite de gasto, que marca el Estado, y la norma de la estabilidad presupuestaria. Según lo que han calculado los técnicos municipales, hay un máximo de dinero que podemos gastarnos y, además, hay que hacerlo de una forma determinada para cumplir estas obligaciones legales.

c) El resultado del ejercicio 2016. Como ustedes saben, hemos tenido que acabar la ejecución de la reparcelación la urbanización de La Font. Una inversión de más de 6.000.000 € en un presupuesto de 20.000.000 €.

El resultado de la liquidación del ejercicio ha sido el esperado: incumplimiento de la regla del gasto y de la estabilidad presupuestaria. Pero, solo hemos incumplido en una cantidad similar a la inversión de urbanización. Es decir, sin la inversión aprobada por el PP en el año 2015, el resultado del ejercicio hubiese sido prácticamente neutro, ya que el resto de los gastos se mantienen dentro de lo presupuestado.

Pero este incumplimiento nos obliga a la aprobación de un plan económico a dos años, que es lo que marca la Ley. Este plan no es muy complicado, simplemente nos obliga a informar al Ministerio de la aprobación y liquidación de dos presupuestos seguidos cumpliendo la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria. Es decir, ser muy disciplinados en cuanto al gasto a lo largo de los dos años.

Por último, si no se aprueba este presupuesto no podremos iniciar las grandes inversiones planeadas como la rehabilitación de la Torre Ansaldo, del gimnasio del Polideportivo o poner en marcha las inversiones reflejadas en los presupuestos participativos. Es por ello que la aprobación de presupuesto municipal es absolutamente necesaria y prioritaria.

Por tanto, hacemos una llamada a la responsabilidad, a la moderación, al consenso y la capacidad de negociación de todos los grupos políticos para llegar a un acuerdo que, cumpliendo las condiciones que nos obliga la Ley, sea satisfactorio para todos.

Proposta

Després que els meus companys hagen explicat tota la problemàtica, des de Compromís volem deixar clar que si apostem per este govern és per la seua vocació de transformació del municipi, incloses les transformacions social, cultural, econòmica i la institucional.

No podem reproduir les mateixes dinàmiques i actituds que els anteriors governants. La nostra tasca és, per tant, resoldre els problemes més importants del municipi i no crear-ne de nous.

Compromís, com a força activa en la transformació de Sant Joan i que aposta per la regeneració de les institucions, i després de tants mesos de paràlisi, opacitat i inoperància, ens veiem obligats a plantejar públicament alternatives que ens permeten avançar cap a una empresa de capital públic més transparent, eficient i de futur.

Donada la dinàmica actual de funcionament (o disfuncionament) dels òrgans de l’empresa i donada la falta de capacitat per liderar cap proposta del senyor Albero, demanem públicament que en la propera reunió de PyCSA es trie un conseller delegat que compense les incapacitats del president i que faça complir els acords signats pels òrgans legitimats de l’empresa; acords bloquejats i incomplits durant més d’un any que tampoc han trobat alternativa amb l’actual presidència.

A esta persona li demanarem que respecte les competències dels òrgans de l’empresa, aposte decididament per la transparència cap a dins i cap a fora (recordar diners de PYCSA són diners de tots – el ciutadà té dret a saber quina és la gestió que s’està fent de la seua empresa) i dote d’un protocol de contractació a PYCSA per què tots tinguem clar quin és el procediment i els criteris de contractació i es puga garantir que qualsevol veí i veïna puga optar a ofertes d’ocupació de l’empresa.

Cal remarcar que el senyor Alcalde Jaime Albero està incomplint sistemàticament els seus deures com a President de l’empresa. El exemple més evident el trobem a l’article 21 dels Estatuts, que diu que el president ha de “Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos adoptados en Junta General y Consejo de Administración” (cosa que ja ha quedat justificada amb l’exposició dels fets i també remarcada la seua gravetat).

A més, els diners amb els quals es gestiona PYCSA són diners públics i amb la dinàmica actual ja n’hem perdut més d’1 milió i mig d’euros pel camí. Cal responsabilitat, però també determinació i lideratge per donar eixida a esta situació i que les coses funcionen.

Des de Compromís no ens resignem, doncs treballem i treballarem sempre per una empresa municipal que oblide els seus orígens per reconvertir-se en una empresa útil per als santjoaners i santjoaneres; una empresa transparent, propera al ciutadà, eficient, professional i una font de riquesa per al nostre poble.

“Si anem a comprometre els pressupostos municipals de Sant Joan, s’ha d’actuar responsablement”

Apostar per l’activitat musical al municipi és apostar per enfortir la nostra tradició cultural. Des de l’Ajuntament de Sant Joan som conscients de la seua importància i donem suport anualment a una activitat que ens aporta una riquesa immaterial que fa de Sant Joan un referent musical.

Davant la petició de la societat per trobar un espai d’acord a la seua activitat, poc s’ha fet al respecte. A banda de vendre-ho a so de bombo i platerets, gens se sap de dades que asseguren que la proposta és viable, que obté el suport tant dels grups polítics com de la ciutadania o que té rendibilitat social (i econòmica); tot açò, sota criteris de transparència i participació.

Tampoc se sap on estan els moviments que compleixen amb la política d’inversions consensuada i responsable -requisit fonamental signat en el pacte d’investidura per a la formació d’este govern-, en el qual s’especificava que qualsevol inversió ha de tenir garantida la viabilitat econòmica i social mitjançant un estudi, amb una exposició d’ingressos-despeses real i de la seua aportació al ben comú.

La Casa de la Música suposaria una inversió de quasi dos milions de fons públics. Si anem a comprometre els pressupostos municipals de Sant Joan d’esta manera, s’ha d’actuar responsablement, i més davant les deficiències d’infraestructures que venim patint i que s’han evidenciat amb les darreres pluges.

És per açò que des del grup municipal Compromís sol·licitem la creació d’una comissió per a què la Casa de la Música no es quede simplement als titulars i, sobretot, per a evitar que es convertisca en la nova UCAM -invertint els recursos dels sanjoaners i santjoaneres en un projecte fantasma-.

Volem mantenir els principis de transparència en totes les actuacions que el consistori emprenga, tal com ens vam comprometre a fer; així com analitzar

les possibilitats de passar a consulta ciutadana qualsevol despesa que comprometa el pressupost municipal a mitjà o llarg termini.

Amb esta comissió plantegem la participació de tots els grups polítics, la intervenció de la Sociedad Musical la Paz com a principal interessat així com associacions culturals i tècnics municipals a disposició per fer una valoració de la futura demanda, les necessitats de condicionament segons les dimensions de l’activitat, la viabilitat tant en la seua construcció com en el seu manteniment i subsistència, o les responsabilitats de les parts implicades.

Reduir el projecte musical a la construcció d’un edifici és una falta de respecte cap als músics i la ciutadania, i és la mateixa política cultural que ha fet sempre el Partido Popular. És per això que hem d’estudiar les dades d’interés i valorar totes les oportunitats. Després, si escau, parlarem de modificacions puntuals.

Una proposta amb la qual des de Compromís volem assegurar una actitud responsable i competent davant un projecte milionari que afecta la ciutadania, apostant per una Cultura de qualitat i deixant enrere les decisions sense consens a les quals estàvem acostumats.

Música, poesia i commemoracions a l’Acte Central de la Dona

Sant Joan ha gaudit este cap de setmana d’un espectacle de jazz i poesia en l’acte organitzat per la Regidoria d’Igualtat de Sant Joan en commemoració pel Dia Internacional de la Dona.

La Regidoria d’Igualtat ha commemorat el 8 de març amb un acte presentat per la santjoanera Verónica Mira. A més de donar la benvinguda, ella va ser l’encarregada de donar pas a Kontxi Lorente, Letícia Marrades i Kay Day, un trio que va portar un exercici artístic basat en una mescla de música jazz i poesia anomenat “Café de fel”, un projecte sensible alhora que enèrgic en el qual els poemes i les cançons ens van introduir en un univers protagonitzat pel paper de la dona en la història del jazz. L’actuació va delectar als i les assistents amb el seu talent, delicadesa i el seu caràcter feminista.

El moment més emotiu de la cerimònia va ser quan Guillermina Revolta i Josefina Bueno van pujar a arreplegar el reconeixement que els va dedicar la regidora d’Igualtat Alba Lledó, per exercir les seues professions promovent una sèrie de valors basats en la igualtat i el respecte, concordes amb una societat exigent que reclama un tracte igualitari entre homes i dones.

Guillermina, a més de ser professora a l’IES Lloixa, és component de l’aula de Debat Feminista de la Universitat d’Alacant i sòcia fundadora de l’Associació per al Museu dels Fets i Drets de les Dones, gran impulsora de tallers contra la violència de gènere i diverses ponències amb perspectiva de gènere.

Per la seua banda, Josefina Bueno ha sigut professora de Filologia Francesa en la Universitat d’Alacant i ara és Directora General d’Universitat, Recerca i Ciència de la Conselleria d’Educació. Ha treballat en el discurs de les dones musulmanes a França i actualment també és avaluadora en projectes de gènere per la Unitat de Dona i Ciència.

Ambdues es van sentir molt agraïdes i van dedicar el premi a totes les persones que fan possible que elles estiguen involucrades en un moviment col·lectiu que cerca acabar amb aquells aspectes que fan que encara hàgem de suportar la discriminació per motius de gènere.

Alba Lledó, va dedicar unes paraules insistint en la importància de seguir visibilitzant la lluita per una societat més justa, tolerant i igualitària, així com denunciar la violència de gènere i l’exclusió pel fet de ser dona.

L’acte posava fi a una setmana de tallers, xarrades i actes centrats en incidir que la responsabilitat d’acabar amb les desigualtats la tenim tots i totes cadascun dels dies de l’any.

El pago anticipado de la deuda evita pagar al año casi 300.000 euros

Los presupuestos municipales de 2017 están en su fase final con las últimas reuniones entre los responsables de las diferentes áreas del consistorio santjoaner. La puesta en común, el análisis de las necesidades y comprobar que se están cubriendo las carencias detectadas son fundamentales para dar paso a su aprobación.

Estos presupuestos superarán, tras años de recortes, la inestabilidad financiera que nos permitirá liberarnos del Plan de Ajuste municipal aprobado por el Partido Popular en el año 2012, y cuya situación no ha podido revertirse antes dadas las obligaciones económicas asumidas para la reurbanización de la Font.

El esfuerzo en gestión eficiente realizado en general por las concejalías (como la nueva licitación del contrato de suministro de energía, que supone un ahorro de 127.000€), ha permitido que desde Hacienda se incrementen las partidas destinadas a becas, mantenimiento de los centros educativos, servicios sociales y aquellas inversiones destinadas a la mejora del estado del municipio.

Ante este nuevo panorama, sorprenden las declaraciones de la responsable de Cultura que afirma la poca implicación de Hacienda en sus necesidades, cuando este año su presupuesto asciende en un 10%. Cabe recordar que hace apenas pocos meses, la concejala destacaba que Sant Joan “encabeza la lista de inversión de Cultura por habitante” en la provincia de Alicante, tras el informe del Ministerio de Hacienda que establece que el municipio destina una media de 80,32 euros por vecino.

Más sorprenden si se tiene en cuenta que, en Participación Ciudadana, de los 14.400€ presupuestados el año anterior, ha dejado sin gastar casi 7.000€. Tampoco se puede decir que el pago de la sentencia de la SGAE implica un menor margen de actuación, porque no se ha restado de Cultura, sino del fondo común de todas las concejalías del Consistorio.

“No podemos caer en declaraciones impulsivas y gratuitas que sólo buscan desplazar responsabilidades. Siempre hemos reclamado una apuesta por la Cultura y entendemos lo importante que es invertir en ella, pero no se puede culpabilizar a terceros de la responsabilidad que tiene uno de gestionar correctamente sus áreas. Y menos aún utilizar el esfuerzo que se está haciendo en el pago de la deuda como causa de las OPAS, porque no tiene nada que ver”, afirma el concejal de Hacienda Llorenç Román. Gracias al pago de más de 2 millones de euros como avance de la amortización de la deuda con el remanente de 2015, se evita pagar al año casi 300.000 euros en préstamos e intereses, dinero que puede destinarse a políticas públicas y mejorar servicios municipales. Es ridículo, por tanto, hablar de políticas de derechas.

Llorenç Román hace hincapié en que entre sus competencias se encuentra el seguimiento y control de la ejecución de los presupuestos, por lo que la propuesta para 2017 tiene en cuenta las necesidades de cada una de las áreas. “Comparamos los ejercicios anteriores, estudiamos su evolución y hacemos una labor de consulta con

los diferentes regidores, pues para aprobar estos presupuestos necesitamos de la aprobación y consenso de todos los grupos”.